Korona

Uke 17: Koronavaksinering/Coronavaccination

Vaksineringen fortsetter som vanlig hver uke, og vi får fortsatt tilsendt «Comirnaty» til Pfizer og BioNTech. Legekontoret og helsestasjonen ringer eller sender melding med info om vaksinerings dato og klokkeslett, til de som får tilbud de nærmeste ukene. Om vi ikke får svar innen rimelig tid går vi videre på listen, og da har man selv ansvar for å ta kontakt med legekontoret, om man fortsatt ønsker vaksinen. Vi er nå begynt på punkt 5 i prioriteringsrekkefølgen til FHI, det vil si alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Mer info: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Obs! Forbered dere på at det kommer til å bli vaksinering i sommer. Pfizer skal øke vaksineleveransene framover og det vil si at vi også vaksinerer i juni, juli og august. De som får første dose i Berlevåg skal også få andre dose her, dette gjelder både nå og i ferien (bestemt av FHI). Intervallet mellom første og andre dose med Comirnaty er 6 uker.

 

Husk at alle i alder 18-64 år som oppholder seg i Berlevåg, og som ønsker koronavaksine må sende oss melding/e-post til: vaksineberlevag@gmail.com eller til 922 06 738.

Ha med: navn, fødselsdato og eventuelt hvilken risikogruppe du er i.

Er du eldre enn 65 år og ønsker å ta vaksinen, og ikke har fått tilbud ennå, må du ta kontakt med legekontoret på: 78 78 21 00

 

Angående Astra Zeneca vaksinen så rakk den ikke å komme til Berlevåg før den ble stoppet og tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet. Vi har derfor ingen i Berlevåg som har fått tilbud om den her. De som har fått første dose med Astra Zeneca vil få tilbud om andre dose med en annen koronavaksine.

Mer info: https://www.fhi.no/nyheter/2021/astrazeneca-vaksinen-tas-ut-av-koronavaksinasjonsprogrammet-i-norge/

 

Hilsen Berlevåg legekontor og helsestasjon

 

English

The vaccination continues as usual every week, and we still receive "Comirnaty" to Pfizer and BioNTech. The doctor's office will call or send a message with information about the vaccination date and time, to those who receive an offer in the coming weeks. If we do not receive an answer within a reasonable time, we will continue on the list, and then you are responsible for contacting the doctor's office if you still want the vaccine. We have now started on point 5 in the prioritization order of NIPH: age 55-64 with underlying diseases / conditions.

More info: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Remember that everyone from 18-64 years who wants coronavaccine must send us a message / e-mail to: vaksineberlevag@gmail.com or to 922 06 738.

Include: name, date of birth and if you are in a risk group.

If you are older than 65 years and you want the vaccine, and have not been offered it yet you must contact the doctor's office at: 78 78 21 00

 

Note! Prepare for vaccinations this summer. Pfizer will increase vaccine deliveries, which means that we will also vaccinate in June, July and August. Those who receive the first dose in Berlevåg must also receive the second dose here, this applies both now and during the holidays (decided by NIPH). The interval between the first and second dose of Comirnaty is 6 weeks.

 

Regarding the Astra Zeneca vaccine; it did not manage to get to Berlevåg before it was stopped and taken out of the coronavaccination program. We therefore have no one in Berlevåg who has been offered it here. Those who have received the first dose of Astra Zeneca will be offered a second dose with another coronavaccine.

More info: https://www.fhi.no/nyheter/2021/astrazeneca-vaksinen-tas-ut-av-koronavaksinasjonsprogrammet-i-norge/