Reglement for stipend - Berlevåg kommune

Vedtatt i kommunestyret 17/12-15 og 15/12-16
 
 1. For å kunne sikre god kvalitet på tjenester, samt å sikre en attraktiv arbeidsplass, har Berlevåg kommune til en hver tid brukt for kvalifiserte arbeidstakere og mulighet for arbeidstakerne å heve sitt kunnskapsnivå.  For å oppnå dette gir Berlevåg kommune utdanningsstipend til personer som oppfyller vilkårene nedenfor.
 1. Stipend kan gis til faggrupper etter kartlegging av behovet i de enkelte enhetene.
 1. For ansatte i Berlevåg kommune som ønsker å ta desentralisert videreutdanning og som søker permisjon med lønn, gjelder andre regler som er regulert i vedlegg 1 permisjonsreglementet.
 1. Det stilles som vilkår for utdanningsstipend at søker ikke mottar annen offentlige utdanningsstøtte, med unntak av Statens Lånekassen. Videre stilles det vilkår til at søker som mottar stipend fra Berlevåg kommune må fullføre utdanningen. Ved avbrudd i studiet/ikke gjennomført studie plikter søker å tilbakebetale stipendet som er mottatt fra Berlevåg kommune. Det stilles i tillegg krav om at søker fremlegger bekreftelse fra utdanningsinstitusjon eller gyldig student bevis fra en godkjent utdanningsinstitusjon.
 1. Administrasjonen tildeler utdanningsstipend.
 1. Berlevåg kommune kan gi utdanningsstipend på inntil kr 50 000 pr. år. Innvilget utdanningsstipend tildeles hvert semester, vår og høst på inntil kr 25 000,-.
 1. Personlige forhold som for eksempel lønnsnivå skal ikke spille inn i vurderingen av om utdanningsstipend gis.
 1. For hvert år det mottas utdanningsstipend binder vedkommende seg til ett år i tjeneste i kommunen. Gis det for eksempel stipend for 3 år, binder vedkommende seg i 3 år til tjeneste i kommunen etter endt utdanning.
  Dersom Berlevåg kommune ikke kan tilby jobb etter endt utdanning faller bindingstiden bort.
   
 2. Søknadsfrist for å søke utdanningsstipend settes til 1. mars og 1. oktober

 

Søknad om kommunalt utdanningsstipend ved Berlevåg kommune