Janne Andreassen 002_350x233

VINDKRAFTUTBYGGING OG SATSING PÅ MILJØ

I kommunal rapport 22.02 uttaler NVE at de ikke har saksbehandlerkapasitet til å behandle alle søknadene om vindkraftkonsesjon som foreligger.
Vassdragsdirektør Agnar Aas sier til Stavanger Aftenblad.

”Vi mangler saksbehandlere og prioriterer derfor konsesjoner til vindkraft i Midt-Norge der det er mangel på kraft. Søknader fra Finnmark og Rogaland blir tidligst tatt opp igjen i 2009.”

Så ser vi at samme vassdragsdirektør har uttalt til NRK Troms og Finnmark:

”Det må nye kraftledninger inn i Finnmark fra området utenfor før det er rom for mer vindkraft i fylket. Derfor har vi lagt behandlingen på vent inntil videre, sier vassdragsdirektør Agnar Aas. Og det vil ta mange år før dette er på plass.”

Til det siste er det riktig å presisere at det i dag er tilstrekkelig kapasitet på linjenettet ut av fylket til å gjennomføre flere av de omsøkte prosjektene. Prosjekter som Rakkucearru trinn 1, Skallhalsen samt Båtsfjordfjellet kan med dagens nettkapasitet bygges ut.

Nå bør regjeringen gripe inn. Regjeringen som i Soria-Moria erklæring sier at: ”Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon og være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi” kan ikke være bekjent av at utviklingen stopper opp på grunn av lav saksbehandlerkapasitet hos NVE.
Berlevåg kommune sammen med Varanger kraft har hatt store forhåpninger til prosjektet Rakkucearro vindpark.

Her er det en lokal aktør som ønsker utvikling i egen region, og samtidig vil dette gi mye tilbake til kommunene i regionen. Innbyggerne i regionen får tilgang på større mengder fornybar energi samtidig som overskudd av driften vil tilfalle eierkommunene. Prosjektet er også unikt ved at utbygger har greid å komme til enighet med en høringsinstans som hadde innsigelser til prosjektet.

Målet er å få sentrale politikere på banen slik at vi kan få fortgang i behandling av de 45 søknadene om vindkraftkonsesjon som ligger til behandling hos NVE.