Fysioterapi

Fysioterapi er en av kommunens lovpålagte skal - tjenester, jfr. Lov av 19.november 1982 om helsetjenester i kommunen. Berlevåg kommune har en 100% stilling som fysioterapeut.

Stillingen er en del av kommunens primærhelsetjenestetilbud, og er organisert med Kommunelege 1 som nærmeste leder. Fysioterapitjenesten er underlagt taushetsplikt.

Fysioterapi har kroppen og bevegelsene i samspill med omgivelsene som utgangspunkt for tiltak. Den grunnleggende oppgaven er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. BEVEGELSE har en sentral plass i fysioterapifaget. Fysioterapeuten arbeider med behandling av sykdom og skader, gir tilbud om fysikalsk behandling individuelt og i grupper. I tillegg gir tjenesten veiledning av brukere og pårørende, samt bistår med søknad og tilpasning av hjelpemidler.

 

Tjenestetilbudet er mangfoldig, og vil i stor grad variere etter etterspørsel/ behov blant Berlevågs befolkning. Viktigst blir:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i hele befolkningen
  • Motorisk vurdering og oppfølging av barn og unge
  • Barnehabilitering
  • Rehabilitering etter sykdom / skade (eks.: Slag, bruddskader)
  • Lindring av kroniske plager i muskel – skjelettsystemet
  • Individuell behandling etter rekvisisjon fra lege eller direkte kontakt, på institutt eller i hjemmet
  • Internundervisning og veiledning ved forespørsel

 

For vurdering hos fysioterapeut:

Henvendelse/ søknad fra bruker selv, pårørende, annet fagpersonell

 

For behandling hos fysioterapeut:

Rekvisisjon fra lege og direkte kontakt.

Fysioterapitjenesten samarbeider med lege, helsesøster, hjemmetjenesten, helsepersonell i institusjon, skolen, barnehagen, PPR, samt helsepersonell i 1., 2. og 3. linjetjenesten.

Fysioterapitjenesten har følgende arbeidsmetode: Fysioterapeut tar kontakt med søker/ bruker etter henvendelse, foretar vurdering og eventuelt igangsetting av relevante tiltak. Etter avsluttet behandling sendes skriftlig rapport til henvisende instans med tilbakemelding på igangsatte tiltak, effekt og eventuelle videre tiltak.

E-mail this E-mail this Print this Print this