Fysioterapi

Fysioterapi er en av kommunens lovpålagte skal - tjenester, jfr. Lov av 19.november 1982 om helsetjenester i kommunen. Berlevåg kommune har en kommunefysioterapeut ansatt.

Fysioterapi er en del av kommunens primærhelsetjenestetilbud og er underlagt taushetsplikt.

Fysioterapi har kroppen og bevegelsene i samspill med omgivelsene som utgangspunkt for tiltak. Den grunnleggende oppgaven er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. BEVEGELSE har en sentral plass i fysioterapifaget. Fysioterapeuten arbeider med behandling av sykdom og skader, gir tilbud om fysikalsk behandling individuelt og i grupper.

Tjenestetilbudet er mangfoldig, og vil i stor grad variere etter etterspørsel/ behov blant Berlevågs befolkning. Viktigst blir:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i hele befolkningen
  • Motorisk vurdering og oppfølging av barn og unge
  • Barnehabilitering
  • Rehabilitering etter sykdom / skade (eks.: Slag, bruddskader)
  • Lindring av kroniske plager i muskel – skjelettsystemet
  • Individuell behandling etter rekvisisjon fra lege eller direkte kontakt, på institutt eller i hjemmet
  • Internundervisning og veiledning ved forespørsel

 

Åpningstid: Mandag - fredag kl. 0800 - 1500 

Fysioterapeut: kontakt legekontoret, tlf. 78 78 21 00, åpningstider kl. 9:00 - 11:00 og 13:00 - 14:00. 

Telefon: 

 

 

For behandling hos fysioterapeut:

Rekvisisjon fra lege og eller direkte kontakt med fysioterapeut. Annet helsepersonell og pårørende kan også kontakte fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten samarbeider med lege, helsesøster, hjemmetjenesten, helsepersonell i institusjon, skolen, barnehagen, PPT, samt helsepersonell i 1., 2. og 3. linjetjenesten.

Fysioterapitjenesten har følgende arbeidsmetode: Fysioterapeut tar kontakt med søker/ bruker etter henvendelse, foretar vurdering og eventuelt igangsetting av relevante tiltak. Etter avsluttet behandling sendes skriftlig rapport til henvisende instans med tilbakemelding på igangsatte tiltak, effekt og eventuelle videre tiltak.