Planoversikt

Her vil du finne vedtatte planer samt hvilke planer som er under utarbeidelse. Du finner også en link til statlige og fylkeskommunale plansider.

PLANOVERSIKT

Kommunene er pålagt å planlegge sin drift og sine arealer.  Plan- og bygningsloven er sentral for den fysiske planleggingen i kommunen.  Kommuneloven beskriver kravene til økonomisk planlegging, mens mange forskjellige særlover krever at det lages planer på sektornivå.

Plan- og næringsavdelingen har direkte ansvar for den fysiske planleggingen (overordnet arealplan, kystsoneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner) og den overordnede strategiske planleggingen som i plan- og bygningsloven kalles "kommuneplanens overordnede del".  I Berlevåg kalles den "Strategisk Utviklingsplan" og har et 12-årig perspektiv.

Strategisk Utviklingsplan, som utarbeides en gang i hver kommunestyreperiode, er overordnet plandokument for Økonomiplanen, som utarbeides hvert år og som har et tidsperspektiv på fire år.  Økonomiplanen er igjen overordnet kommunens årsbudsjett.

AREALPLANER SOM ER VEDTATT
Overordnet arealdel for Berlevåg kommune (1995)
Kommunedelplan for Berlevåg tettsted (1997)
Reguleringsplan for Berlevåg sentrum og indre havn (1998)
Reguleringsplan for idrettsanlegg Revnes (1999)
Kystsoneplan for Berlevåg kommune (2002)

AREALPLANER UNDER UTARBEIDELSE
Overordnet arealdel for Berlevåg kommune

VIRKSOMHETSPLANER SOM ER VEDTATT
Strategisk Utviklingsplan for perioden 2006 - 2018

VIRKSOMHETSPLANER UNDER UTARBEIDELSE